2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด. อย่างยั่งยืน

2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด. อย่างยั่งยืน

โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนตชด.ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ส่งโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน เข้าประกวดเพื่อขอรับทุนส่งเสริม รวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 255,000 บาท

มีโครงการจากโรงเรียนตชด.ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก 52 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และ แสดงผลงาน ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ในงานวันประกาศผลและมอบรางวัล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดงาน“สุดเขตแดนไกล น้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน” และทรงประธานรางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ

Shopping Cart
Scroll to Top