รู้จักเรา

54th
Anniversary

กว่า 54 ปี บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

อยู่คู่กับคนไทย ในการดำเนินธุรกิจ น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ชื่อ IDEMITSU และ DAPHNE บนพื้นที่ 48,000 ตารางเมตร ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิตกว่า 80 ล้านลิตรต่อปี และด้วยความร่วมมือกับบริษัท อิเดมิตสึ โคซัน เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยใส่ใจทุกรายละเอียดของสินค้าและบริการ เพื่อมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ให้สมกับที่ทุกท่านให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา

ความเป็นมา

รางวัล

มาตรฐาน

IDEMITSU GROUP

CSR

สันติ วหาวิศาล

สารจากประธานกรรมการบริหาร

ความมั่นคงของบริษัท หมายรวมถึง การดำรงอยู่ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดุจดั่งต้นไม้ใหญ่ ที่พร้อมหยั่งรากลึก และแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อให้ร่มเงา

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหลายประการด้วยกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ดีกว่า

ภายใต้การนำของทีมผู้บริหาร บริษัทได้เน้นถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เกิดกับสังคม โดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและสร้างเสริมบทบาทความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคม รวมถึงรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากธุรกรรมของบริษัทที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเน้นถึงผลกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว เป้าหมายของการทำธุรกิจที่มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้นได้ทำให้เราตระหนัก ถึงบทบาทของความรับผิดชอบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรม ในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และครอบคลุมทุกเครือข่ายของเราที่มีอยู่

เรามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ด้วยความรับผิดชอบ ความสำเร็จของเราในปัจจุบันเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในอดีตที่มองเห็นถึงอนาคตต่อไป

สันติ วหาวิศาล
ประธานกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์

“ก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยจิตสำนึก
ของความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม”

นโยบายคุณภาพ

“เราจะผลิต และส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ”

นโยบายสิ่งแวดล้อม

“มุ่งมั่นในการลดมลพิษ และ ปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

Shopping Cart
Scroll to Top