บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) ได้รับธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) ได้รับธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2561 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เข้ารับรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2561จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) ได้รับธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ธงขาวดาวเขียว) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยังยื่นควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมไทย

Shopping Cart
Scroll to Top