2553 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

2553 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

จากการที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานที่มีคุณภาพภายในท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนในท้องถิ่นตามหลักของ CSR อีกด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีการออกสำรวจโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน และได้มีความเห็นชอบที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน คือ

  1. โรงเรียนบ้านห้วยหิน ต.เขาหินซ้อน อ.พนทสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
  2. โรงเรียนวัดวังกะจะ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
Shopping Cart
Scroll to Top