Support
ApolloThai
038456900
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สารจากประธานกรรมการบริหาร

วันที่: 2017-01-20 10:55:10.0

“ ความมั่นคงของบริษัท
หมายรวมถึง การดำรงอยู่
และมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม
ดุจดั่งต้นไม้ใหญ่
ที่พร้อมหยั่งรากลึก
และแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อให้ร่มเงา ”

กว่า 48 ปีที่ผ่านมา บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มในเรื่องของ ความรับผิดชอบต่อสังคมหลายประการด้วยกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ดีกว่า

ภายใต้การนำของทีมผู้บริหาร บริษัทได้เน้นถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เกิด กับสังคมโดยการปกป้อง สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และสร้างเสริมบทบาทความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคม รวมถึงรับผิดชอบต่อผลอัน เกิดจากธุรกรรมของบริษัทที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเน้นถึงผลกำไรระยะ สั้นเพียงอย่างเดียว เป้าหมายของการทำธุรกิจที่มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้นได้ทำให้เราตระหนัก ถึงบทบาทของความรับผิดชอบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรม ในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และครอบคลุมทุกเครือข่ายของเราที่มีอยู่

เรามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ด้วยความรับผิดชอบ ความสำเร็จของเราในปัจจุบันเป็น ภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในอดีตที่มองเห็นถึงอนาคตต่อไป
สันติ วหาวิศาล

ประธานกรรมการบริหาร

เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
62
เยี่ยมชม
227690
เยี่ยมชมวันนี้
12